Algemene voorwaarden Vrouw - Fitness Boutique


Algemene voorwaarden VROUW - Fitness Boutique Artikel 1: Algemeen.   

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen VROUW - Fitness Boutique en de deelneemster die gebruikmaakt van de faciliteiten van VROUW - Fitness Boutique. 

1a Verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 

 • Tel: 0615064546 (bereikbaar van Ma-Vrij tot 21:00 uur, za tot 13:00 uur) 

 • Email: danique@vrouwfitnessboutique.nl 

 • Website: www.vrouwfitnessboutique.nl 

 • KVK: 72785624 

 • Btw-nummer: NL859235932B01 

 • Adres: Van der Hoevenstraat 18, 2671 EG Naaldwijk. 

1b Koper/Lid: in deze overeenkomst ook wel aangeduid als de ‘Lid; de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf, die een overeenkomst en/of overeenkomst op afstand aangaat met Verkoper; 

1c Overeenkomst: de tussen Verkoper en Consument gesloten overeenkomst, met inbegrip van de Overeenkomst op Afstand; 

1d Overeenkomst op Afstand: de Overeenkomst die buiten de verkoopruimte van Verkoper wordt gesloten met een georganiseerd systeem (bijvoorbeeld een webshop) dat als doel heeft het mogelijk maken van verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten; 

1e Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

1f Dag: kalenderdag; 

1g Duur overeenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode; 

1h Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand; 

1i Diensten: de Diensten van VROUW – Fitness Boutique zijn personal training, groepslessen, voedingsadvies evenals sportactiviteiten in de breedste zin van het woord. 

 

Artikel 2: De overeenkomst VROUW - Fitness Boutique. 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van VROUW – Fitness Boutique, elke Overeenkomst tussen VROUW – Fitness Boutique en Lid en op elke dienst die door VROUW – Fitness Boutique wordt aangeboden. 

 • Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit nadrukkelijk en schriftelijk met VROUW – Fitness Boutique is overeengekomen. 

 • Verkoper behoudt zich het recht voor tegen deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, voor zover door deze wijziging door Verkoper te verschaffen prestatie niet wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie. Consument wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard als Verkoper niet binnen 14 dagen na de schriftelijke mededeling van de wijziging te hebben gedaan, een schriftelijk protest daartegen van Consument heeft ontvangen.  

 • Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

 • De Overeenkomst komt tot stand op het moment het Lid een Aanbod c.q. Overeenkomst van VROUW – Fitness Boutique heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand, origineel of digitaal) aan VROUW – Fitness Boutique te retourneren, dan wel een nadrukkelijk en ondubbelzinnig akkoord geeft op het Aanbod per e-mail of via Grib. 

 • VROUW – Fitness Boutique is niet gehouden aan een Aanbod wanneer Lid redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Lid geen rechten ontlenen. 

 • De overeenkomst is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. 

 • Het Lid kan maximaal van een (eventuele) kortingsregeling tegelijk gebruikmaken 

 • Inschrijfkosten worden bij inschrijving samen met de aankoopkosten bij het begin van het lidmaatschap voldaan. 

 • Als VROUW – Fitness Boutique haar onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door VROUW – Fitness Boutique mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van een maand. Het resterende lidmaatschapsgeld wordt in dat geval terugbetaald. 

 • Bij onderhoud aan de locatie VROUW – Fitness Boutique is VROUW – Fitness Boutique niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van de locatie. Nooit is Lid gerechtigd tot enige restitutie van al betaalde gelden of enige schadevergoeding. 

 

Artikel 3: Aanmelding en VROUW - Fitness Boutique.  

1. Aanmelding als deelneemster vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen bij de receptie in de Fitness Boutique of via digitale aanmelding via het portal, maar niet als anders afgesproken. Het lidmaatschap vangt aan op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.  

2. Als het maximumaantal deelneemsters is bereikt, wordt de aspirant-deelneemster op de wachtlijst geplaatst. De aspirant- deelneemster krijgt bericht van VROUW - Fitness Boutique zodra haar lidmaatschap kan starten.  

3. Uitsluitend op vertoon van een geldige VROUW - Fitness Boutique - lidmaatschap nummer krijgt een deelneemster toegang tot VROUW - Fitness Boutique.   

4. Jongeren tussen de 14 en 16 jaar, die in bezit zijn van een VROUW - Fitness Boutique abonnement, krijgen uitsluitend toegang tot VROUW - Fitness Boutique onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder.   


Artikel 4: Aanbod VROUW - Fitness Boutique.  

1. Alle door VROUW – Fitness Boutique gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, maar niet als schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Als het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld. 

2. VROUW – Fitness Boutique is alleen maar aan een aanbod gebonden wanneer deze door Lid schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Toch heeft VROUW – Fitness Boutique het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Koper om een voor VROUW – Fitness Boutique gegronde reden te weigeren. 

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Lid in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het Aanbod zijn alleen maar een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. 


4. Het Aanbod bevat in elk geval: 

a. de vermelding van de mogelijkheid om de fitnessruimte(s) en faciliteiten te bezichtigen;

b. de bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 1 van deze algemene voorwaarden;

c. de faciliteiten en begeleiding waarvan gebruikgemaakt kan worden; 

d. de dagen en tijden waarop er gebruikgemaakt kan worden van de faciliteiten; 

e. de kosten voor het lidmaatschap en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging. 

5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 


Artikel 5: Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden.   

1. Een lidmaatschap bij VROUW - Fitness Boutique is altijd voor de duur van minstens 1 maand. 

2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling moet geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap. De eerste maand wordt altijd voldaan met de in het bedrijf aanwezig zijnde betaalautomaat of via een elektronisch betaalverzoek.   

3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, door onvoldoende saldo of om welke reden dan ook, wordt een persoonlijk gesprek gehouden. De volgende keer wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Wanneer de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de deelneemster voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om voor voldoende saldo zorg te dragen of zelf het verschuldigde bedrag te voldoen. Als de deelneemster na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering en alle nog te incasseren termijnen van het abonnement uit handen gegeven. Alle kosten die hiervoor gemaakt worden, met een minimum van € 150,- zijn voor rekening van de deelneemster.  

4. Terugboeking van automatisch afgeschreven bedragen is mogelijk binnen 30 kalenderdagen. 

5. De VROUW - Fitness Boutique- lidmaatschap wordt geblokkeerd zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. De deelneemster kan dan de toegang tot VROUW - Fitness Boutique worden geweigerd. VROUW - Fitness Boutique is gerechtigd bij een betalingsachterstand het lidmaatschap en de relatie met de deelneemster te beëindigen, zonder dat de betalingsverplichting vervalt. 

6. Als niet anders is overeengekomen gelden prijzen inclusief btw. 

7. VROUW - Fitness Boutique behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelneemsters hiervan in kennis gesteld. Als het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelneemster gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1   


Artikel 6: Trainingstijden   

1. VROUW - fitness Boutique behoudt zich het recht voor om openingstijden, plaats, programma's e.d. te wijzigen.   

2. Als de deelneemster geen gebruik maakt van het recht tot trainen of deelnemen aan cursusonderdelen en/of - activiteiten, die aangeboden worden door VROUW - Fitness Boutique, vindt geen teruggave van de contributie plaats.  

3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is VROUW - Fitness Boutique gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen.   


Artikel 7: Voedingsadvies   

1. VROUW - Fitness Boutique kan wanneer daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, en/of verslaglegging voor de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en alleen maar adviserend van aard, maar zal VROUW – Fitness Boutique de op hem rustende zorgplichten in acht nemen. Lid beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt. 

2. De door VROUW - Fitness Boutique verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nooit aan te merken als medisch of dieetadvies. Als Lid dit advies opvat als medisch of dieetadvies dient Lid dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen. 


Artikel 8: Groepslessen  / Vrije Fitness 

1. VROUW - Fitness Boutique kan groepslessen en Vrije Fitness verzorgen voor Lid en andere leden. VROUW - Fitness Boutique is gerechtigd het aantal deelneemsters te maximeren. 

2. VROUW - Fitness Boutique is gerechtigd de personal training en groepslessen te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum wanneer er te weinig aanmeldingen zijn. 


Artikel 9: Beëindiging van het lidmaatschap.   

1. De deelneemster kan haar lidmaatschap beëindigen door het invullen van het uitschrijfformulier dat bij de balie van VROUW - Fitness Boutique te verkrijgen is of via schriftelijk afmelding naar info@vrouwfitnessboutique.nl.   

2. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.   

3. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt, met inachtneming van art. 3, lid 1 en art. 5, lid 2.   

4. VROUW - Fitness Boutique behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt. 

5. Door het aangaan van de Overeenkomst gaat Lid akkoord met de minimale lidmaatschapsperiode vanaf de vastgestelde ingangsdatum tot de vastgestelde einddatum. Na de vastgestelde einddatum zal het lidmaatschap en de betalingsverplichting stilzwijgend telkens met een volledige maand worden verlengd. Tenzij als Lid zijn lidmaatschap beëindigt door het geven van een schriftelijke verklaring die een volledige maand voor afloop van de einddatum door VROUW – Fitness Boutique is ontvangen.    


Artikel 10: Risico en aansprakelijkheid.   

1. VROUW - Fitness Boutique aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelneemster.   

2. Het gebruikmaken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij VROUW - Fitness Boutique, is geheel voor eigen risico van de deelneemster.   

3. VROUW - Fitness Boutique aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van ongeval of letsel van de deelneemster.   

4. De deelneemster is zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Bovendien zal de deelneemster VROUW - Fitness Boutique vrijwaren voor aanspraken van derden op dit punt.  

5. VROUW – Fitness Boutique is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Lid te updaten over de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd. VROUW – Fitness Boutique is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door VROUW – Fitness Boutique voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt binnen de Overeenkomst.  

6. Lid heeft een meldplicht over (potentiële) gezondheidsrisico’s over het sporten. Lid is verplicht voor aanvang van een training of voordat zij de apparaten van VROUW – Fitness Boutique gebruikt, aan VROUW – Fitness Boutique aan te geven als zij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor zij niet op normale manier kan deelnemen. Lid is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie. 

7. Enige door VROUW – Fitness Boutique opgeleverde adviezen, met door Lid onvolledige en/of verkeerd verstrekte informatie is nooit grond voor aansprakelijkheid van VROUW – Fitness Boutique.

8. Bij gezondheidsrisico’s die ook voor de medesporter of personeel van VROUW – Fitness Boutique een risico vormen, dient Lid een arts te raadplegen en VROUW – Fitness Boutique niet fysiek te betreden. Resultaat van consult thuis afwachten en na goedkeuring van arts de training hervatten. 

9. Als enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van VROUW – Fitness Boutique alleen geacht te bestaan wanneer VROUW – Fitness Boutique dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.

10 De deelneemster is zich ervan bewust dat het meebrengen van kind of baby's (mogelijke) risico’s met zich meebrengt en dat seventuele (vervolg-)schade aan of door de baby/kind kan ontstaan, voor eigen risico neemt. Bovendien zal de deelneemster VROUW - Fitness Boutique vrijwaren voor aanspraken van derden op dit punt.  


Artikel 10: Huisregels   

1. De deelneemster wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van VROUW - Fitness Boutique en hiernaar te handelen.   

2. De algemene voorwaarden en de huisregels van VROUW - Fitness Boutique staan op de website van VROUW - Fitness Boutique en zijn bij de receptie van de VROUW - Fitness Boutique op te vragen.  

3. Tijdens openingsuren mogen Leden een gast meebrengen naar de locatie van VROUW – Fitness Boutique. Lid dient dit vooraf te melden bij een medewerker van VROUW – Fitness Boutique. VROUW – Fitness Boutique kan gasten – wanneer gewenst – een rondleiding geven en informatie verschaffen bij het bezoek tijdens de openingsuren 

4. Aanstootgevend, beledigend, bedreigend of gewelddadig gedrag, misbruik van apparatuur, het  gebruik van alcohol of illegale middelen en roken op de locatie van VROUW – Fitness Boutique is niet toegestaan en kan leiden tot schorsing of beëindiging van de Overeenkomst. 

5. Lid is verplicht om een handdoek mee te nemen en te gebruiken in de fitnessruimte. Bij gebruik van een fitnessapparaat, dient de handdoek over de zitting gelegd te worden, maar niet als anders aangegeven bij het betreffende fitnessapparaat. 

6. Nadat het fitnessapparaat gebruikt is, dient Lid het fitnessapparaat schoon achter te laten. Lid kan hierbij gebruikmaken van de aanwezige schoonmaakmiddelen en doekjes. 

7. Het is niet toegestaan om meerdere fitnessapparaten tegelijkertijd bezet te houden. 

8. Lid dient buitenschoenen binnen om te wisselen voor sportschoenen. 


Artikel 11: Rechtstoepassing   

1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met VROUW - Fitness Boutique aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle conflicten, welke mochten ontstaan tijdens de overeenkomst tussen de deelneemster en VROUW - Fitness Boutique, zullen worden beslecht door een bevoegde rechter.   

2. Door zijn inschrijving verklaart de deelneemster de algemene voorwaarden en de huisregels van VROUW - Fitness Boutique te accepteren.